Felelős Cégvezetés

Etikai Üzleti és Magatartási kódex

Etikai Kódex Felelős Cégvezetők Klubja (FCC)

Az Etikai Kódex célja

Jelen dokumentum a Felelős Cégvezetés által működtetett Felelős Cégvezetők etikai kódexe. 

A jelen kódex megalkotásának célja, hogy minden olyan érintettel, aki a Felelős Cégvezetők Clubjának a tagja vagy a céggel kapcsolatba kerül, azzal ismertesse azon alapvető etikai normákat, melyeket a Szolgáltató és a Klubtagok kiemelten fontosnak tartanak. Jelen kódex a rögzített értékrend kinyilatkoztatásával meghatározza az elvárható etikus magatartást és a Szolgáltató értékeinek megfelelő cselekvés normáit, továbbá arra ösztönzi az érintetteket, hogy megőrizzék és tovább erősítsék a Felelős Cégvezetők Clubjának kialakult pozitív megítélést, jóhírnevét.

Az Etikai Kódex hatálya

Jelen kódex az elfogadásának, 2022. február 1-i időpontjától kezdve visszavonásig érvényes. Az időközben megvalósuló esetleges módosítások minden esetben egységes szerkezetben jelennek meg a kódexben. A Szolgáltató által közzétett Etikai Kódex minden esetben az aktuális hatályban lévő kódexnek tekintendő.

Az Etikai kódex szabályok és normák gyűjteménye, amelynek célja, hogy a benne rögzített elvek útmutatásul szolgáljanak az etikai problémák megoldásában. Az itt megfogalmazott értékek és hozzáfűződő szabályok a MEDIA TODAY Kft. (székhely:1136 Budapest, Tátra utca 5/A., iroda: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., Adószám: 24113096-2-41, MNB nyilvántartási száma: 221061600187., továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett feleloscegvezetes.hu weboldalon elérhető Felelős Cégvezetők Clubjának (továbbiakban FCC) minden regisztrált tagjára (továbbiakban: Ügyfél) és az FCC munkatársaira (továbbiakban: munkatárs) egyetemlegesen érvényesek.

A jelen Etikai kódex tükrözi a viselkedési norma, morál, etikai értékekkel szembeni elvárásainkat a Felelős Cégvezetés Clubja tagjainak és az FCC munkatársainak, együttműködő partnereinek számára. A kódexben foglalt értékek védelme közös érdekünk. A minket körülvevő versenypiac kihívásainak hosszú távon csak úgy tudunk megfelelni, ha az egyén és a vállalkozás szintjén egyaránt alávetjük magunkat a morális felelősségvállalásból fakadó követelményeknek. Vállalkozásunk jó hírét ugyanis csak a tisztességre épülő feddhetetlen üzleti magatartással és a jogszabályok maradéktalan betartásával őrizhetjük meg. Ezért is fontos, hogy az FCC tagjai magukra és az általuk képviselt cégük számára kötelező érvényű legyen az FCC Etikai kódexe.

Köszönetet mondunk értékeink megtartásáért és annak támogatásáért, hogy helyesen működjünk. Ami nem csak azt jelenti, hogy gondosan megalkotott, tisztességesen árazott és magas minőségű termékeket és szolgáltatásokat kínálunk, hanem azt is, hogy mindig szem előtt tartjuk a tisztességességet és becsületességet. Csak olyan szállítótól szerzünk be anyagokat, akinek kifogástalan az emberi jogok és megfelelőségi szabályok tiszteletben tartásával kapcsolatos háttere, biztosítjuk ellátási láncunk tisztaságát, és figyelemmel kísérjük, hogy teljes működésünk megfeleljen a Kódexünknek. 

  1. Bevezetés

Ez a FELELŐS CÉGVEZETŐK KLUBJA (FCC) ETIKAI ÉS ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXE, amely tartalmazza etikai elkötelezettségünket, és útmutatóul szolgál valamennyi érintettük számára a megfelelő üzleti magatartás kialakításához. Mi, az FCC-nél elkötelezettek vagyunk a törvényes, etikus és átlátható üzletmenet iránt.

Ez a dokumentum érvényes a teljes személyzetre aki FCC számára dolgozik (beleértve a vezető tisztségviselőket, igazgatókat, menedzsereket, vezetőket, munkavállalókat, ideiglenes, bérelt, gyakornok, alvállalkozó és tanácsadó munkaerőt is), valamint azokra a szervezetekre, akikkel üzleti kapcsolatba kerülünk, továbbá minden FCC tagra egyaránt. 

FCC elvárja a munkatársaitól és az FCC tagjaitól egyaránt, hogy a közös együttműködéssel összefüggő minden ügyben pártatlan és őszinte legyen. Az FCC tagok cégének teljes személyzete egyetemlegesen felel azért, hogy általánosan jóhiszeműen járjon el, és hogy ne tegyen semmi olyat, ami a munka és üzletikapcsolathoz szükséges bizalmat rombolja. Célunk egy olyan exkluzív üzleti klub működtetése, amelynek során az FCC tagok egymás között kapcsolatokat hozzanak létre és új üzleti megoldásokat valósítsanak meg, úgy, hogy az üzleti magatartási moralitást mindvégig szem előtt tartsák.

Az FCC vezetése folyamatosan nyitott minden kérdésre, és nem tűr semmilyen büntetést vagy megtorlást azzal szemben, aki jóhiszeműen jelent egy nem megfelelő viselkedést.

Az FCC tagjainak kiemelt felelőssége van azért, hogy magatartásukkal is kifejezzék jelen Kódex fontosságát. Vezető tisztségviselők és vezetők felelősek azért, hogy minden felmerült etikai kérdéssel vagy aggodalommal időben foglalkozzanak.  Az FCC tagok kötelesek együttműködni minden lehetséges vagy állítólagos etikai vétség kivizsgálásában.

A Kódexnek nem megfelelő magatartás olyan vétségnek tekinthető, amely alapján a tagság felfüggeszthető vagy súlyos etikai vétség bebizonyosodása alapján az FCC tagság megszűnését is eredményezheti.

Elkötelezettek vagyunk azon erőfeszítések mellett, hogy értékeinket és normáinkat a Felelős Cégvezetés Clubja minden tagja esetében, valamint beszállítóink, alvállalkozóink, szolgáltatóink és partnereink teljes ellátási láncára alkalmazzuk.

  1. Etikai alapelvek

A Szolgáltató meglévő és leendő ügyfeleinek, partnereinek lehetőséget biztosít Felelős Cégvezetők Clubjába ingyenes tagságra (továbbiakban FCC). A Szolgáltató FCC tagoknak a Felelős Cégvezetés weboldalán belül egy üzleti platformot működtet, ahova minden cégvezető, cégtulajdonos ingyenesen regisztrálhat. Az FCC klubtagok a Szolgáltató által szervezett számos üzleti találkozókon vehetnek részt, a platform segítségével egymás között B2B üzlet kapcsolatokat alakíthatnak ki.

Az FCC tagok a platformon belül használható cégadatbázist csak és kizárólag B2B üzletszerzésre használhatják. Az ott szereplő cég adatokat harmadik félnek nem adhatják ki, azt nem értékesíthetik harmadik félnek. Az FCC tagok elfogadják, hogy a Felelős Cégvezetés Clubjának tagjait kéretlen tartalmakkal, direkt marketinggel nem kereshetik meg. A kapcsolat felvétel céljának az egymás maximális tiszteletét alapul véve tehetnek üzleti ajánlatokat, építhetnek üzleti kapcsolatokat. Egyúttal elfogadják, hogy az FCC Etikai alapértékei a tisztességes üzleti magatartás, megbízhatóság, felelősség, mások tisztelete és a törvénytisztelet.

A Szolgáltató által nyújtott „Felelős Cégvezetés” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható pénzügyi információkat és tanácsokat oszt meg a Szolgáltatás ügyfeleivel (a továbbiakban: „Ügyfél”). A Szolgáltatás célja, hogy az Ügyfeleket megismertesse a pénzügyi piac legújabb trendjeivel és megtakarítási lehetőségeivel. Továbbá a Szolgáltató meglévő és leendő ügyfeleinek, partnereinek lehetőséget biztosít Felelős Cégvezetők Clubjába ingyenes tagságra. A Szolgáltató minden egyes munkatársára és beszállítói, partnerei számára kötelező érvényű az FCC Etikai alapértékei, és tudásukhoz mérten mindent elkövetnek, hogy az FCC tagjai a lehető legprofesszionálisabb kiszolgálásban részesüljenek.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az FCC tagságon belül a Szolgáltatónak kizárólagos joga van az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2. illetve 3. pontjában leírtak gyakorlására.

  1. Tisztességes verseny és üzleti működés

Partnereinkkel való együttműködésünk bizalomra és a versenyjognak megfelelő kölcsönös előnyökre épül. Elkötelezettek vagyunk az etikus és tisztességes verseny iránt, miként termékeinket és szolgáltatásainkat minőségük, alkalmasságuk és versenyképes áruk alapján értékesítjük. Önálló árképzési és értékesítési döntéseket hozunk, és tiltott módon nem működünk együtt, illetve nem hangoljuk össze a működésünket versenytársakkal. Tartózkodunk a versenyt vagy partnereink jó hírét, illetve a versenytársaink hitelességét sértő magatartásoktól.

Nem kínálunk, és nem kérünk jogellenes kifizetéseket vagy szívességeket, nem veszünk részt olyan jogellenes megállapodásokban, amely bizonyos vevők kizárására irányul. Elkötelezettek vagyunk viszont valamennyi alkalmazandó kereskedelmi szabályozás, korlátozás, szankció és import-export embargó betartása mellett.

Nem engedjük a tisztességes versenyt sértő magatartásokat a versenytárgyalások, tenderek során.

Nem tartjuk vissza rosszhiszeműen, jogellenesen vagy indokolatlanul a partnereinknek járó kifizetéseket, és az ilyen gyakorlatot nem engedjük ellátási láncunkban, küzdünk a „lánctartozások” etikátlan gyakorlata ellen.

Személyzetünk felelős a tisztességes üzleti gyakorlat biztosításáért munkája során, és azért hogy betartson minden versenyjogi, fogyasztóvédelmi és reklám szabályt. A vevőket és üzleti partnereket minden esetben tisztességesen és egyenlően kell kezelni, a termékeket és szolgáltatásokat tisztességes és pontos tájékoztatással kell megjeleníteni (tisztességes marketing és reklám), és valamennyi lényeges információt meg kell osztani.

  1. Bizalmasság, információ biztonság, üzleti titok és szellemi tulajdon védelem

Elkötelezettek vagyunk az üzleti információk teljességének, bizalmasságának és hozzáférhetőségének biztosítása iránt, ezért megfelelő biztonsági megoldásokat alkalmazunk, aminek fenntartása minden munkatársunk kötelessége. Az üzleti titok magában foglal minden olyan információt, ami még nem került nyilvánosságra, és káros lenne a Szolgáltató vagy az Ügyfél üzleti partnerei számára, ha illetéktelenek számára hozzáférhetővé válna. Minden munkatárs köteles az ilyen információt bizalmasan kezelni. Valamennyi információbiztonságot szolgáló szabályt mindig be kell tartani.

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonát. Helytelen eszközökkel nem szerzünk, meg és nem törekszünk megszerezni üzleti titkokat vagy más védett vagy bizalmas információt. Nem veszünk részt védett szellemi tulajdon engedély nélküli használatában, másolásában, terjesztésben vagy megváltoztatásában.

  1. Jogszabályoknak való megfelelés

Tisztességesség melletti elkötelezettségünk a törvények és egyéb jogszabályok betartásával kezdődik. Ismerjük és betartjuk a törvényes üzletvitelhez szükséges jogszabályokat és szabályozásokat.

Betartjuk valamennyi érvényesen vállalt szerződéses kötelezettségünket, és nem élünk vissza jogainkkal.

Személyzetünknek mindig be kell tartani minden jogszabályt és szabályzatot, beleértve a Kódexet, és biztosítaniuk kell az ennek megfelelő működést.

  1. Adatvédelem, személyes adatok védelme

Tiszteletben tartjuk mindenki személyiségi jogait és elismerjük vevőink, munkavállalóink és egyéb természetes személyek azon igényét, hogy biztosak lehessenek abban, hogy személyes adataikat megfelelően, kizárólag jogszerű üzleti célból kezelik. Elkötelezettek vagyunk az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés iránt. Kizárólag olyan személyes adatokat szerzünk meg és kezelünk, ami szükséges, és megfelelő tájékoztatást adunk az érintetteknek e tevékenységekről. Megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel biztosítjuk a személyes adatok bizalmasságát, teljességét és hozzáférhetőségét.

Személyzetünk köteles követni a vonatkozó jogszabályi elvárásokat, megfelelő gyakorlatokat alkalmazni, valamint betartani az adatkezelés és feldolgozás törvényességét biztosító eljárásokat.

  1. Fenntarthatóság: Emberek + Profit + Föld

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy jelenlegi szükségleteinket a következő generációk lehetőségeinek veszélyeztetése nélkül elégítsük ki. Ezért a gazdasági, környezeti és társadalmi tényezőket együttesen vesszük figyelembe működésünk és üzleti döntéseink során.

  1. Emberi jogok

Elkötelezettek vagyunk minden ember és közösség méltósága és emberi jogainak tiszteletben tartása mellett, akikkel kapcsolatba kerülünk munkánk során. Semmilyen formában nem okozunk, illetve járulunk hozzá emberi jogi jogsértésekhez. Személyzetünk köteles mindenkit méltósággal, tisztelettel és törődéssel kezelni és megtartani emberi jogait.

  1. Diszkrimináció és zaklatás

Egyenlő esélyeket biztosítunk a foglalkoztatás során és nem tűrjük a diszkrimináció, a zaklatás vagy durva bánásmód bármely formáját. Bármilyen szakmai szempontból lényegtelen tulajdonságra vagy körülményre alapozott, így pl. nem, családi állapot, kor, nemzeti vagy társadalmi vagy etnikai hovatartozás, szín, vallási vagy politikai vélemény, fogyatékosság, szexuális irányultság, érdekképviseleti tagság, vagyoni, születési vagy más helyzet miatt közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés nem megengedett.  Bármilyen diszkriminatív magatartás, zaklatás, megfélemlítés vagy zsarnokoskodás tilos.

A teljes személyzettől elvárt, hogy a legmagasabb szintű, kölcsönös tiszteleten alapuló viselkedési formákhoz tartsák magukat minden szóbeli és írásbeli kommunikációjuk során, és tartózkodjanak minden zaklatástól, rágalmazástól vagy bármilyen olyan magatartástól, amit mások erőszakosnak, megfélemlítőnek, megalázónak vagy sértőnek tekinthetnek.

Kapcsolat

felelős cégvezetés

1138 Budapest, Népfürdő utca 22.
Email: info@feleloscegvezetes.hu